Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Kryzys jako doświadczenie i szansa

28 kwietnia 2021

Organizatorzy:

Doktoranci Wydziału Teologicznego Katedry Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych ks. prof. dr hab. Marka Tatara.

 

Cel:

Wydarzenie ogólnoświatowej pandemii skłoniło wiele środowisk, w tym także naukowych, do podjęcia tematów związanych z zaistniałą sytuacją w formie webinarów. Wydaje się jednak, iż istnieje potrzeba podjęcia szerszego spojrzenia na zagadnienie kryzysu, a nie tylko w kontekście koronawirusa. Stąd jesteśmy przekonani, że istotne jest podejście wieloaspektowe do problematyki doświadczenia kryzysu. Nasza propozycja ma być pogłębioną refleksją w tym zakresie.

 

Adresaci:

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych wskazanym wyżej zagadnieniem.

 

International scientific conference: Crisis as an experience and an opportunity.

28 April 2021

Organizers:

PhD students at the Faculty of Theology of the Department of Christian Mystic and the Department of Theology of Spiritual Life at the Stefan Cardinal Wyszyński University in Warsaw, under the supervision of the Vice-Dean for International Cooperation and Part-time Studies, Rev. prof. dr hab. Mark Tatar.

 

Target:

The event of the worldwide pandemic prompted many communities, including academia, to take up topics related to the situation in the form of webinars. It seems, however, that there is a need to take a broader view of the crisis, not only in the context of the coronavirus. Hence, we are convinced that a multi-faceted approach to the problem of experiencing a crisis is important. Our proposal is to be an in-depth reflection in this regard.

 

 

Addressees:

The conference is addressed to everyone interested in the above-mentioned issue.

 

Crisis plakat - english-1.jpg
Program-poprawiony-1.jpg
Program-poprawiony-2.jpg