logo_uksw_Pionowe.jpg

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Teologia Duchowości

zaprasza na międzynarodową konferencję

Kryzys jako doświadczenie i szansa

28 kwiecień 2021

9:00

- otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydz. Teologicznego UKSW, Warszawa,

- wprowadzenie, ks. prof. dr hab. Marek Tatar, UKSW, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Warszawa.

9:10

- dr hab. Barbara Strzałkowska prof. UKSW, Katedra Egzegezy Starego Testamentu, Warszawa, Polska - Oblicza kryzysu w Starym Testamencie.

 

9:40 

- Paula Teu, doktorantka, Fakultet Historii, Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy, Yassy, Rumunia   - Kryzys zaufania: trudne relacje wspólnoty Mołdawii i posługujących tam misjonarzy.

10:10

- o. dr Jerzy Nawojowski OCD, Sekretarz Generalny Uniwersytetu Mistyki, Avila, Hiszpania - Kryzys teologalny w duchowości i mistyce terezjańsko-sanjuanistycznej.

 

10:40

– mgr lic. Małgorzata Folaron, UKSW, Teologia moralna, Warszawa, Polska - Wpływ wydarzeń traumatycznych na zmianę w funkcjonowaniu człowieka.

 

11:10

- ks. prof. dr hab. Marek Tatar, UKSW, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej, Warszawa, Polska - Między duchowością a psychologią. Przyjaciele czy wrogowie?

 

11:40

– ks. prof. Luc Forestier, dyrektor ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques), Katolicki Uniwersytet, Paryż, Francja – Pandemia a ekumeniczne życie we Francji.

12:10 - przerwa 10 min

 

12:20

– mgr lic. Dorota Rajkowska, UKSW, Teologia duchowosci, Warszawa, Polska - Duchowość dialogu drogą do pojednania wewnętrznego i relacyjnego.

 

12:40

- o. mgr lic. Dawid Burza OSA, UKSW, Teologia duchowości, Warszawa, Polska -  Duchowy kryzys Kościoła - wizja św. Augustyna.

13:20

– mgr lic. J. Anna Mierzejewska, UKSW, Teologia duchowości, Warszawa, Polska – Kryzys jako szansa pogłębienia przeżywania milczenia na wybranych przykładach drogi duchowej Karola de Foucauld i Franciszki Siedliskiej.

 

13:20

– mgr lic. Elżbieta Kożuchowska, UKSW, Teologia duchowości, Warszawa, Polska - Kryzys - szansą na przybliżenie się do Prawdy na podstawie życia Edyty Stein.

 

 

Zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym - Cisco Webex - koordynowanym przez Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Faculty of Theology at the Stefan Cardinal Wyszynski University, Warsaw

Theology of Spirituality

invites to an international conference

Crisis as an experience and an opportunity

April 28, 2021

 

9:00 am

- opening the conference, rev. Fr.  Piotr Tomasik, PhD, DSc, ProfTit, Dean of the Faculty Theological UKSW, Warsaw.

- introduction, rev. Fr. Marek Tatar, PhD, DSc, ProfTit, UKSW, Department of Christian Mystic, Warsaw.

9:10 am

- Barbara Strzałkowska, PhD, DSc, ProfTit, UKSW, Department of Old Testament Exegesis, , Warsaw, Poland - Faces of the crisis in the Old Testament.

 

9:40 am

- Paula Teu, PhD student at the Faculty of History at the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania - Crisis of trust: how the community of Moldova lost faith in missionaries.

 

10:10 am

- Fr. Jerzy Nawojowski OCD, PhD, General Secretary of the University of Mystics. Avila, Spain - Theological crisis in Teresian-Sanjuanist spirituality and mystics.

 

10:40 am

– Małgorzata Folaron, PhD student at the Faculty of Moral Theology UKSW, Warsaw, Poland - The impact of traumatic events on a change in human functioning.

 

11:10 am

– Fr. Marek Tatar, PhD, DSc, ProfTit, UKSW, Department of Christian Mystic, Warsaw, Poland - Between spirituality and psychology. Friends or enemies?

 

11:40 am

– Fr. Luc Forestier, director of ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques), Catholic University of Paris, France – Pandemic and Ecumenical life in France.

12:10 am - 10 minutes break

 

12:20 pm

– Dorota Rajkowska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland - Spirituality of dialogue as a way to internal and relational reconciliation.

 

12:40 pm

– Fr. Dawid Burza OSA, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland - The spiritual crisis of the Church - the vision of St. Augustine.

 

13:00 pm

– J. Anna Mierzejewska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland – Crisis as a chance to deepen the experience of silence on selected examples of the spiritual path of Karol de Foucauld and Frances Siedliska.

 

13:20 pm

– Elżbieta Kożuchowska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland - Crisis - a chance to get closer to the Truth based on the life of Edith Stein.

 

The End of the conference

The conference will be held in a remote system - Cisco Webex - coordinated by the Center for Information Systems at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.