logo_uksw_Pionowe.jpg

Prezentacje

wystąpienia dłuższe :

1. Teologia biblijna,  Prof. B. Strzałkowska, Polska:

Oblicza kryzysu w Starym Testamencie.

Wystąpienie to będzie zebraniem różnych postaci kryzysu bohaterów wiary Starego Testamentu. A także szanse i zagrożenia, jakie z owego kryzysu płyną, które dla nas, również współcześnie, mogą być lekcją i przestrogą.

2. Historia Kościoła, mgr. Paula Teu, Rumunia:  

Kryzys zaufania: trudne relacje wspólnoty Mołdawii i posługujących tam misjonarzy.

Mołdawia w swojej historii stanęła w obliczu kontrowersji (która potrwa około wieku) między zakonem jezuitów a zakonem franciszkanów. Wydarzenia te rodzą ważne pytania: co zatem doprowadziło do tej kontrowersji, jak wpłynęło to na społeczność katolicką w Mołdawii, oraz jak to wszystko wpłynęło na sam zakon jezuitów? Wspomniane powyżej problemy będę analizowane z dwóch perspektyw: politycznej i społecznej.

3. Teologia duchowości, o. dr Jerzy Nawojowski OCD, Hiszpania:

Kryzys teologalny w duchowości i mistyce terezjańsko-sanjuanistycznej.

Celem wystąpienia będzie próba zdefiniowania pojęcia kryzysu w teologii duchowości na przykładzie św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Syntetyczne przedstawienie zagadnienia oprze się na analizie wybranych, najbardziej reprezentatywnych dla tego tematu, doświadczeń życiowych i fragmentów pism szesnastowiecznych hiszpańskich mistyków.

4. Psychologia w kontekście duchowości, mgr lic. Małgorzata Folaron, Polska:

Wpływ wydarzeń traumatycznych na zmianę w funkcjonowaniu człowieka.

Wystąpienie będzie odnosić się do następujących zagadnień : co to jest wydarzenie traumatyczne; jakie kryzysy mogą w wyniku tego zdarzenia nastąpić; w jaki sposób wydarzenie traumatyczne można przepracować od strony praktycznej, by stało się szansą na poprawę jakości życia. Jest też tam (od strony terapeutycznej) miejsce na wiarę.

 

5. Chrześcijańska duchowość współczesna, ks. prof. dr hab. Marek Tatar, Polska:

Między duchowością a psychologią. Przyjaciele czy wrogowie?

Problem relacji psychologii do duchowości należy do bardzo istotnych dla współczesnej cywilizacji. Przede wszystkim, jak to zostało podkreślone, konieczna staje się właściwa wizja człowieka, odwołująca się do prawidłowej aksjologii. Obraz człowieka, jako podmiotu i przedmiotu życia duchowego, musi posiadać punkt odniesienia, ponieważ w przeciwnym przypadku grozi  nam zagubienie antropologiczne, które ujawnia się w dyktatorskim relatywizmie lub destrukcyjnym antropocentryzmie. Próba właściwego ujęcia relacji duchowości do psychologii wymaga także prawdziwego spojrzenia zarówno na samą duchowość jej, zakres, kompetencje, środki oraz narzędzia, jak również także w takim sam sposób na psychologię. W tym względzie mamy do czynienia z biologiczno-naturalistycznym zwrotem na gruncie psychologii a w ten sposób powiększa się dystans pomiędzy tymi dwiema dziedzinami. Nie mniej jednak właściwe ujęta psychologia, która jest dziedziną empiryczno-eksperymentalną jest niezbędna w duchowej formacji współczesnego człowieka. Pomaga nie tylko zdiagnozować zaburzenia w sferze psychicznej, ale także uwzględniając uwarunkowania psychiczne osoby, pomóc jej w rozwoju psycho-fizyczno-duchowym.

6. Teologia ekumeniczna, ks. Luc Forestier, dyrektor ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques), Katolicki Uniwersytet, Paryż, Francja:

 Pandemia a ekumeniczne życie we Francji.

Kryzys pandemiczny w 2020 i 2021 roku stanowi wyzwanie dla kościołów chrześcijańskich we Francji w zakresie życia liturgicznego i katechetycznego, a także pomocy charytatywnej. Ale ta ogólna obserwacja maskuje wielkie różnice między sytuacjami katolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia we Francji. Te tak różne sytuacje rozwinęły się na tle głębokich pytań o „świeckość”, czyli naturę relacji między polityką a religiami. Prezentacja będzie miała na celu zidentyfikowanie ekumenicznych i teologicznych kwestii, które wywołał ten kryzys.

 

 

 

 

Wystąpienia krótsze: 

1. Teologia duchowości, mgr lic. Rajkowska Dorota, UKSW, Polska:

Duchowość dialogu drogą do pojednania wewnętrznego i relacyjnego.

Duchowość dialogu dotyczy życia wewnętrznego człowieka w którym możliwa jest komunikacja ze sobą samym, z Bogiem i z którego wypływa dialog relacyjny z drugim człowiekiem. Dialog oznacza głębokie słuchanie, jest osobistą decyzją, aby słuchać tego, kto przychodzi ze wszystkim tym, kim jest. Dialog zakłada zatem otwartość na zmiany i wzrost, także poprzez napięcia, kryzysy, które mogą się rodzić. Początek dialogu istnieje w samym Bogu, On sam prowadzi dialog wewnętrzny w Trójcy Świętej. W historii zbawienia zawartej w Biblii oraz w każdej historii życia ludzkiego możemy dostrzec wyrazy wychodzenia Boga na spotkanie z człowiekiem. Bóg, który jest doskonałym nauczycielem dialogu, jest źródłem pojednania wewnętrznego i relacyjnego.

2. Teologia duchowości, mgr lic. o. Burza Dawid OSA, UKSW, Polska :

Duchowy kryzys Kościoła - wizja św. Augustyna.

Św. Augustyn żył w świecie ogarniętym przez kryzys. Zachodnie cesarstwo rzymskie chyli ku upadkowi. Ze wschodu napływają nowe ludy nieznające chrześcijaństwa. Samo chrześcijaństwo szczególnie w Afryce targane jest przez różnego rodzaje herezje, prowadzące do konfliktów zbrojnych. Te wszystkie trudne wydarzenia wpływają na rozluźnienie życia moralnego i religijnego. W takich właśnie czasach kryzysu św. Augustyn nawraca się, przyjmuje chrzest i staje na czele kościoła afrykańskiego. Augustyn nie jest wyłącznie biernym obserwatorem historii. Jego duchowym lekarstwem dla świata są wspólnoty monastyczne oparte na ideale życia zawartego w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Sposób na kryzys św. Augustyn przedstawia w swojej Regule, licznych listach i innych dziełach. 

 

3. Teologia duchowości, mgr lic. Mierzejewska J. Anna, UKSW, Polska:

Kryzys jako szansa pogłębienia przeżywania milczenia na wybranych przykładach drogi duchowej Karola de Foucauld i Franciszki Siedliskiej.

Etapy oczyszczeń w życiu duchowym są jednym ze stałych elementów przyczyniających się do wzrostu ku pełni. Ich dynamika związana z działaniem Boga, który coraz bardziej wkracza  w życie chrześcijanina, ma także element osobisty, zależy od indywidualnych predyspozycji. Nieopisywalność tych trudnych doświadczeń wprowadza mistyka w stan milczenia, nie tylko ten wybrany i pielęgnowany, jako przestrzeń do spotkania z Bogiem.

4. Teologia duchowości: mgr lic. Kożuchowska Elżbieta, UKSW, Polska:

Kryzys - szansą na przybliżenie się do Prawdy na podstawie życia Edyty Stein.

Życie Edyty Stein – świętej Teresy Benedykty od Krzyża, cechowało się nieustannym poszukiwaniem Prawdy oraz dążeniem do odpowiedzenia na jej wymagania. Z perspektywy ukończonego żywota świętej widać, że kluczową rolę odgrywały kryzysy. Zostaną one rozpatrzone na dwóch płaszczyznach – w wymiarze egzystencjalnym oraz w kontekście dynamiki rozwoju władz duchowych. W ostatecznym rozrachunku przebyte kryzysy okazały się być dla niej dobrze wykorzystaną szansą na prowadzenie życia świadomego, dojrzałego i pogłębionego. Co więcej, doprowadziły ją do Osoby Jezusa Chrystusa i komunii z Nim, która najpełniej wyraziła się w dobrowolnym ofiarowaniu siebie w miłości.

Summary

Longer speeches:

1. Barbara Strzałkowska, PhD, DSc, ProfTit, UKSW, Department of Old Testament Exegesis, , Warsaw, Poland: Faces of the crisis in the Old Testament.

This presentation will be a collection of various ways of a crisis being experienced by the heroes of the Old Testament. It will give us a deeper understanding of the subject and reveal the opportunities and the threats that flow from a crisis, which also can be a lesson and a warning for us.

 

2. Paula Teu, PhD student at the Faculty of History at the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania:

Crisis of trust: how the community of Moldova lost faith in missionars.

Moldova was faced with a controversy, (that lasted about a century) between the Jesuit order and the Franciscan order. Using this as a starting from this, I would like to focus on 3 things in my paper: what led to this controversy, how the catholic community was affected by this and how it affected the Jesuit order. However, this study will analyze the problems mentioned above from 2 perspectives: a politically and a social one.

 

3. Fr. Jerzy Nawojowski OCD, PhD, General Secretary of the University of Mystics. Avila, Spain:

Theological crisis in Teresian-Sanjuanist spirituality and mystics.

The term crisis has many definitions. In theological terms its meaning could be understood as „a state of discouragement and the loss of motivation to live and work” or „an upheaval of a value system or the position of something”. It is the poor situation of humanity, which manifests itself in various spheres: mental, physical or moral, along with the lack of motivation to act. But is this the basis of crisis in terms of spiritual theology and mysticism? The aim of the presentation will be to establish the concept of crisis through the example of St. Teresa of Jesus and St. John of the Cross. The presentation of this topic will be based on an analysis of selected experiences from their lives which relate most to this topic, and the analysis of chosen texts from these 16th century Spanish mystics.

 

4. Małgorzata Folaron, PhD student at the Faculty of Moral Theology UKSW, Warsaw, Poland:

The impact of traumatic events on a change in human functioning.

The speech will address the following issues: what a traumatic event is; what crises may arise as a result of this event; how can a traumatic event be processed from the practical side so that it becomes an opportunity to improve the quality of life.

 

5. Fr. Marek Tatar, PhD, DSc, ProfTit, UKSW, Department of Christian Mystic, Warsaw, Poland - Between spirituality and psychology. Friends or enemies?

The relationship between psychology and spirituality is a very important for modern civilization. A proper view of the human being, referring to the correct  axiology, is essential. The image of a man as the subject and object of spiritual life must have a point of reference. Otherwise we are in danger of anthropological loss which manifests itself in dictatorial relativism or destructive anthropocentrism. In order to understand the real relation between spirituality and psychology it is also important to have the correct views in both areas: their scopes, competences, powers, means and tools. There is a biological and naturalistic bias in psychology, and thus the distance between psychology and spirituality increases. Nevertheless, proper psychology, which is an empirical-experimental field, is essential in the spiritual formation of modern man. It helps to diagnose mental disorders. Also, it takes the mental condition of people into account and supports them in their psychological, physical and spiritual growth. 

 

6. Fr. Luc Forestier, director of ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques), Catholic University of Paris, France: Pandemic and Ecumenical life in France.

Pandemic crisis in 2020 and in 2021 has been challenging Christian churches in France, their liturgical and catechetical life as well as charity aid. But this general observation masks the great differences between the situations of Catholicism, Protestantism and Orthodoxy in France. These different reactions have unfolded against a backdrop of profound questions about “laïcité”, that is the nature of the relationship between politics and religions. The presentation will seek to identify the ecumenical and theological questions that the crisis has raised.

 

 

 

Shorter speeches:

 

1. Dorota Rajkowska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland:

Spirituality of dialogue as a way to internal and relational reconciliation.

The spirituality of dialogue concerns the inner life of man in which communication with himself and with God is possible, and from which relational dialogue with others flows. Dialogue means deep listening, it is a personal decision to listen to the one who comes with all that he is. Dialogue therefore implies openness to change and growth, sustaining itself through the tensions and the crises that can arise. The beginning of dialogue exists in God Himself, He Himself conducts an interior dialogue in the Trinity. In the history of salvation contained in the Bible and in every history of human life, we can discern expressions of God's going out to meet man. God, who is the perfect teacher of dialogue, is the source of internal and relational reconciliation.

 

2. Fr. Dawid Burza OSA, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland:

The spiritual crisis of the Church - the vision of St. Augustine.

St. Augustine lived in a world engulfed by crisis. The western Roman empire was collapsing. New people who did not know Christianity was coming from the East. Christianity itself, especially in Africa, was torn apart by heresies of various kinds, leading to armed conflict. All these difficult events lead to a loosening of moral and religious life. It is during these critical times that St. Augustine converts, is baptized, and becomes the leader of the African church. Augustine is not merely a passive observer of history. His spiritual remedy for the world is monastic communities based on the ideal of life contained in the Gospels and Acts. St. Augustine presents the way out of the crisis in his Rule, numerous letters and other works.

 

3. J. Anna Mierzejewska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland:

Crisis as a chance to deepen the experience of silence on selected examples of the spiritual path of Karol de Foucauld and Frances Siedliska.

The stages of purification in the spiritual life are one of the constant elements that contribute to full growth. Their dynamics are related to the action of God, which more and more enters the life of a Christian. It also has a personal element, it depends on individual predispositions. The indescribability of these difficult experiences brings a mystic person to inhabit a state of silence, not only the one chosen and wanted, as a space where he can meet God.

 

4. Elżbieta Kożuchowska, PhD student at the Faculty of Spiritual Theology UKSW, Warsaw, Poland:

Crisis - a chance to get closer to the Truth based on the life of Edith Stein.

The life of Edith Stein – Saint Teresa Benedicta of the Cross, was characterized by a constant search for the Truth and a striving to respond to its requirements. As seen from the perspective of her full life, crises played a vital role in it. They will be discussed on two levels - on the existential dimension and in the context of the dynamics of the development of the spiritual powers. In the end, crises she experienced turned out to be a well-used opportunity for her to lead an enlightened, mature and deeper life. Moreover, they led her to Jesus Christ and communion with Him, expressed most fully in Edith Stein’s free self-giving in love.